Zloženie sľubu

3066

Zloženie sľubu a TB špeciálneho prokurátora SR Daniela Lipšica Zdieľať Pozrite si slávnostný akt zloženia sľubu špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky Daniela Lipšica do rúk predsedu Národnej rady Borisa Kollára a krátku tlačovú besedu po zložení sľubu.

Zloženie sľubu starostu Zloženie sľubu poslanca Vymenovanie zástupcu satrostu 4-10/2014 17.02.2014: Kontrola uznesení Zaplatenie dani Ustanovanie osobitného príjemcu Splátkový kalendár na zaplatenia dlhou Plán investičných prác na rok 2014 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Plán práce hlavného kontrolóra: 11-20/2014 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 5. Vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy K bodu č. 5: Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva. Pán Roman Španihel, starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby povstali. Zároveň p. Juraj Palko, prednosta OcÚ prečítal text sľubu poslanca OZ /zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - §26/.

  1. Čo je to kruhová aplikácia na iphone
  2. Odznak a peňaženka
  3. Čo je torrentová stránka
  4. Poplatok za bankový prevod bitstamp
  5. Ako to urobiť minecraft vr
  6. Čísla td banky aba
  7. Hongkongské mince na potlač
  8. Prehodenie mince
  9. Btc pre kliknutia
  10. Ethereum sa chystá zrútiť

Zloženie sľubu zapisovateľa a členov volebnej okrskovej komisie Zapisovateľka Zuzana Zábražná prečítala sľub zapisovateľa a členov volebnej okrskovej komisie. Členovia komisie a zapisovateľka na znak súhlasu následne sľub podpísali. 3. Poučenie osobitom liste a po jeho prečítaní zloženie sľubu potvrdili svojim podpisom pod text sľubu. Podpísaný sľub poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. Po zložení sľubu starostka skonštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a že je uznášaniaschopné a oznámila to prítomným. 2.

Článok 4 Zloženie sľubu.. 13 Článok 5 Slávnostný záväzok. 13 Článok 6 Zbavenie sudcu alebo generálneho advokáta funkcie 14

Zloženie sľubu

Funkcia notára je nezlučiteľná s inou zárobkovou činnosťou s výnimkou správy vlastného majetku; notár však môže za 4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Príbelce, prevzatie insígnií a vedenia ustanovujúceho zasadnutia 5) Zloženie sľubu náhradníka - poslanca 6) Návrh na prevod nehnuteľnosti 7) Návrh na uznesenie 8) Záver Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. … Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Príbelce 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 5. Vystúpenie novozvoleného starostu Pracovná časť 6.

Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Košice–Sídlisko KVP - poslanecký návrh Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP konštatuje, že zvolený starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Mgr. Ladislav Lörinc zložil v zmysle

Zloženie sľubu

6. Vystúpenie novozvolenej starostky. 7 . 7/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce /Ing. Mrva/. 8/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva /Ing.

Zloženie sľubu

Juraj Palko, prednosta OcÚ prečítal text sľubu poslanca OZ /zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - §26/. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe Ing. Valentína Dóciová poprosila novozvolenú starostku obce o zloženie sľubu a zároveň jej odovzdala insignie.

Primátorka mesta požiadala pána Bc. Ambróza Hájnika, aby prečítal sľub novozvolených poslancov a všetkých novozvolených poslancov, aby sa podpísali pod znenie sľubu na osobitnej listine a JUDr. Stehlíka o odovzdanie osvedčení. „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií Uznesenie č. 2/I/23112018 Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Hôrke A . b e r i e n a v e d o m i e : 1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií Hlasovanie: počet mená poslancov Za: 7 Alexander Ambrus PhDr.; Annamária Giczei,; Peter Iván, ; Gejza Milko, ; Marek Szabó-Dózsa, ; Zoltán Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mesta 6.

novozvolený starosta obce Ing. Peter Pakes zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, Zloženie krízového štábu obce Ludanice 16. Rôzne 17. Diskusia 18. Záver Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0 K bodu 2 – Zloženie sľubu náhradníka p. Vladimíra Košeckého na uprázdnený mandát Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom.

1. Schválenie programu 2. Voľba volebnej a návrhovej komisie 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 4. Informácia o poverení zastupovaním primátora . T: +421 56 68 64 211X Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. M: +421 905289210 Č. ú.: 4204223001/5600 E FOTO zo zloženia sľubu nových poslancov a župana.

. . . . . .

jak mohu získat zpět svoji starou domovskou stránku facebooku
obnovovací klíč průzkumníka windows
40 $ na euro
jak zkontrolovat id bitcoinové transakce
dnů od 13. ledna 1999
bitcoin ira přidružený program

3. Zloženie sľubu primátora mesta 4. Zloženie sľubu poslancov 5. Príhovor primátora . II. časť. 1. Schválenie programu 2. Voľba volebnej a návrhovej komisie 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 4. Informácia o poverení zastupovaním primátora

. . . .

obecného zastupiteľstva – zloženie sľubu predpísaný sľub a prevzalsi z rúk starostu obce Osvedčenie o zvolení za poslanca stanovený sľub poslanca OZ.

obecného zastupiteľstva – zloženie sľubu predpísaný sľub a prevzalsi z rúk starostu obce Osvedčenie o zvolení za poslanca stanovený sľub poslanca OZ. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 6.

k o n š t a t u j e, ž e 1. novozvolený starosta obce Ing. Peter Pakes zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, Zloženie krízového štábu obce Ludanice 16. Rôzne 17. Diskusia 18. Záver Schválenie programu zasadnutia bolo vykonané hlasovaním: za – 7 (podľa prezenčnej listiny), proti – 0, zdrţali sa – 0 K bodu 2 – Zloženie sľubu náhradníka p. Vladimíra Košeckého na uprázdnený mandát Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom. Pán Ing. Michal Guľaš zložil sľub starostu obce: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.